Tambak Garam Bodae
Latitude -10.47769 Longitude 121.97406
Detail Informasi
Informasi Data Potensi
Potensi : Tambak Garam Bodae
Desa : Bodae
Kecamatan : Sabu Timur
Keterangan :